LGAF e-Services example: Municipal Tax Payments and Fines

To έργο LGAF παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που αναφέροναι στην πληρωμή δημοτικών τελών και φόρων (ΚΟΚ, φόρος 0.5%, φόρος παρεπιδημούντων). Οι υπηρεσίες του LGAF  δεν πραγματοποιούν απλώς πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών ή του συστήματος ΔΙΑΣ (πληρωμή με τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών), αλλά διαχειρίζονται από την αρχή μέχρι το τέλος την πληρωμή ενός φόρου, αυτοματοποιώντας την εργασία των δημοτικών υπαλλήλων (εργασία σε ένα screen, "αλυσιδωτή" συνέχεια των πράξεων που εκτελούν οι δημοτικοί υπάλληλοι). 

Υπηρεσία: Πληρωμή Φόρων και Δημοτικών Τελών

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν τους δημοτικούς φόρους (φόρος 0.5%, φόρος παρεπιδημούντων κλπ.).

 • BHMA 1. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, ή ο εξουσιοδοτημένος ο λογιστής της επιχείρησης, εισέρχεται στο e-Services Portal του LGAF, σε μια ειδική φόρμα, κάνει attached ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης και επισημαίνει το ποσό που θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσει ως δημοτικό φόρο.
 • ΒΗΜΑ 2. Η αίτηση του εκρποσώπου της επιχείρησης "μεταφέρεται" ηλεκτρονικά στο interface των υπαλλήλων του Τμήματος Προσόδων. Ένας υπάλληλος αναλαμβάνει την υπόθεση, εξετάζει τον ηλεκτρονικό φάκελλο, ελέγχει αν η δηλωθείσα οφειλή είναι ορθώς υπολογισμένη, προσθέτει τυχόν προσαυξήσεις, και τελικά κοινοποιεί στον εκρόσωπο της επιχείρησης το τελικό οφειλόμενο ποσό.
 • ΒΗΜΑ 3. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει την ειδοποίηση ότι η αίτηση του έγινε αντικείμενο επεξεργασίας και, από το δικό του interface, προβαίνει σε ηλεκτρονική πληρωμή είτε, απ' ευθείας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ (χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό που το LGAF ePayment Gateway του εκχωρεί -- βλ. παρακάτω). Εκεί τελειώνει η "δουλειά" του.
 • ΒΗΜΑ 4. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, και το σχετικό ποσό καταχωρείται αυτομάτως στον λογαριασμό του Δήμου.
 • ΒΗΜΑ 5. Ο φάκελλος, μαζί με την πληρωμή, προωθείται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία κάνει τον τελικό έλεγχο, εκδίδει το τριπλότυπο και αποστέλλει ταχυδρομικά στην επιχείρηση το σχετικό στέλεχος που "επισήμως" πλέον αποδεικνύει την τακτοποίηση της οφειλής. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής, λαμβάνουν αμέως "ανεπίσημη" απόδειξη πληρωμής, αυτόματα, μέσω e-mail.

Αντίστοιχη, ακόμη πιο απλή, είναι η ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής προστίμων ΚΟΚ και κάθε άλλου βεβαιωμένου τέλους.

LGAF ePayments Gateway

Για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών (βλ. ΒΗΜΑ 4), ενεργοποείται μια ειδική εφαρμογή (LGAF epaymentMode, βλ. σχήμα παρακάτω) η οποία προσανατολίζει τον/την εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή τον πολίτη, στο "όχημα πληρωμής" που αυτός/ή επιθυμεί:

 1. Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα (Credit or Debit Card)
 2. Πληρωμή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ (που σημαίνει πληρωμή του αντιστοιχούντος ποσού μέσω e-banking, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας που επιθυμεί, στο γκισέ μιας οποιαδήποτε Τράπεζας ή στο ΑΤΜ της Τράπεζας με την οποία συνεργάζεται)
και:
 1. (αν επιλέξει Πιστωτική - Χρεωστική Κάρτα) τον παραπέμπει στον δικτυακό τόπο πληρωμών της συνεργαζόμενης με το Δήμο Τράπεζας (Τράπεζα Οργανισμού) - redirect
 2. (αν επιλέξει πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ) τον τροφοδοτεί (μέσω SMS & e-mail) με τον κωδικό ΔΙΑΣ που είναι απαραίτητος για να διεκπεραιωθεί η πληρωμή. 
Η εφαρμογή LGAF ePayment Mode αποτελεί ουσιαστικά το interface μεταξύ: α) της επιχειρησιακής διαδικασίας "Municipal Tax Payments and Fines" (προφανώς και του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών του έργου LGAF - LGAF Business Process Management System) και, β) των Τραπεζικών Συστημάτων. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί, με τις κατάλληλες μετατροπές, και από ένα "τρίτο" συστημα, το οποίο θα παραπέμπει, όπως και η διαδικασία, τον πληρωτή (re-direct) στην εφαρμογή LGAF ePayment Mode -- μεταβιβάζoντας ταυτόχρονα ένα τυποποιημένο "αρχείο πληρωμής" για την πληρωμή που ζητά να "υλοποιηθεί" (με ενδεικτικές παραμέτρους: rcpamount; extraFee; rcppaymentReferenceID; rcporganization; rcpreason; ITsystemID κλπ.).

Η διαχείριση όμως των πληρωμών (payments transaction) γίνεται με τη βοήθεια του LGAF ePayments Tool (βλ. σχήμα παρακάτω) που συνιστά το Πληροφοριακό Σύστημα Συναλλαγών του έργου LGAF (με εγγραφές πληρωμών που τοποθετούνται σε διαφορετικό αρχείο για κάθε Δήμο).

Η εφαρμογή LGAF ePayments Tool έχει την λειτουργικότητα που περιγράφεται αμέσως παρακάτω:
 1. Ενεργοποείται για να εκτελέσει πληρωμή μέσω του "αρχείου πληρωμής" (βλ. παραπάνω)
 2. Παράγει την "εγγραφή πληρωμής", μετά την επεξεργασία του "αρχείου πληρωμής", και το "αντικείμενο πληρωμής" που περιέχει ό,τι χρειάζεται το ePayment Mode, α) για να συνδεθεί με τα συστήματα επεξεργασίας πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των Τραπεζών (re-direct) ή, β) για να συνθέσει τον "κωδικό ΔΙΑΣ" που θα αποστείλει στον πληρωτή μέσω SMS & e-mail 
 3. (αν ο πληρωτής προχωρήσει σε πληρωμή) Λαμβάνει τον "φάκελλο πληρωμής", από την Τράπεζα που "εκκαθάρισε" μια πληρωμή μέσω πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας ή από το Σύστημα ΔΙΑΣ, αρχειοθετεί τα στοιχεία του και ενημερώνει τη σχετική "εγγραφή πληρωμής".
 4. Ενημερώνει τη διαδικασία "Municipal Tax Payments and Fines", και κάθε "τρίτο" σύστημα (αν η εντολή πληρωμής μεταβιβάστηκε από ένα τρίτο σύστημα), για το αποτέλεσμα: επιτυχής πληρωμή, ανεπιτυχής.
 5. Έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει, με αυτόματη επικοινωνία με τα Τραπεζικά Συστήματα και το Σύστημα ΔΙΑΣ, μια πληρωμή που καταχωρήθηκε, μετά από "αυτόματο αίτημα" που υποβάλλει ο αρμόδιος υπαλλήλος (ταμίας) -- προφανώς εντός του επιτρεπόμενου από το κανονιστικό πλαίσιο χρόνου.
Μαζί, το LGAF ePayments Tool και το LGAF ePayment Mode, συνιστούν το LGAF ePayments Gateway, που θα ενταχθεί σύντομα στις εφαρμογές του Ευρωπαικού έργου STORK 2.0. Προφανώς τόσο η λειτουργικότητα του ενός τμήματος (LGAF ePayment Mode) όσο και του άλλου (ePayments Tool) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ένα οποιοδήποτε "τρίτο" σύστημα, όχι μόνο από το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών του έργου LGAF (LGAF Business Process Management System).

Here's a look into the engineering work behind LGAF e-Services!
Municipal Tax Payment and Fines

LGAF Payments Related e-Services: Process Models and Process Related Content Objects

LGAF Payments Related e-Services (provides 3 e-Services: LGAF 13, 14, 15) - Catalog and Start-up Information (embodied in Content Objects): go to
LGAF e-Payments Generic Service Process Model (Stage 1): go to
LGAF e-Payments Generic Service Process Model (Stage 3): Intalio|BPMS file: go to
LGAF e-Payments Sub-Processes: Models
 • Notification Sub-Process Model: go to
 • Payment Validation Sub-Process Model: go to
 • Complete Payment Sub-Process Model: go to

LGAF Payment Related e-Services: e-Forms

Applicant - initForm - LGAF 13: go to, initForm - LGAF 14: go to, initForm - LGAF 15: go to
Public Employee -  taxValidation Form: go to
Applicant - continuePayment Form: go to, ePaymentMode Form (application): go to, Piraeus Bank re-direction Form: go to or Eurobank re-direction Form: go to
Public Employee - validatePayment Form: go to

LGAF Payments Related e-Services: Web ServicesComments